ALGEMENE VOORWAARDEN BR Cleaning

Definities

 

 1. BR Cleaning: BR Cleaning, gevestigd te Gent onder KvK nr.897.810.
 2. Klant: degene met wie BR Cleaning een overeenkomst is
 3. Partijen: BR Cleaning en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Dezevoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BR
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk

 

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van BR Cleaning zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijkanders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbodof de
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijken schriftelijk zijn

 

Aanvaarding

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BR Cleaning zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt BR Cleaning slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die BR Cleaning hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
 2. Alle prijzen op die BR Cleaning hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BR Cleaning te allen tijde
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BR Cleaning vastgesteld op grond van de werkelijk bestede
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BR Cleaning, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is

 

 1. Indien partijen voor een dienstverlening door BR Cleaning een totaalbedrag zijn overeengekomen,is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
 2. BR Cleaning is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te
 3. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BR Cleaning de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd
 4. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%
 5. BR Cleaning heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BR Cleaning prijsaanpassingen meedelen aan de
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BR Cleaning op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

 

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan BR Cleaning betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BR Cleaning de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
 3. BR Cleaning behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BR Cleaning gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij eengedeelte van een maand voor een hele maand wordt
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten eneventuele schadevergoeding verschuldigd aan BR
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voorbuitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BR Cleaning zijn verplichtingen opschorten totdat deklant aan zijn betalingsverplichting heeft
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde vande klant, zijn de vorderingen van BR Cleaning op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BR Cleaning, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BR Cleaning te

 

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BR Cleaning te verrekenen met een vordering op BR Cleaning.

 

Verzekering

 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegenonder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van BR Cleaning die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van BR Cleaning de polis van deze verzekeringen ter

 

 

Garantie

 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BR Cleaning enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. BR Cleaning voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. BR Cleaning heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BR Cleaning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BR Cleaning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de

 

 

Informatieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoeringvan de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan BR
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BR Cleaning de betreffende
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BR Cleaningredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomsthierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst tussen BR Cleaning en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitde aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van determijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de

 

overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant BR Cleaning schriftelijk in gebreke

 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggenmet inachtneming van een opzegtermijn van 2
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart BR Cleaning tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BR Cleaning geleverde producten en/of diensten.

 

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door BR Cleaning geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijkte onderzoeken op eventuele
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BR Cleaning daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te
 3. Consumenten dienen BR Cleaning uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat BR Cleaning in staat is hierop adequaat te
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
 6. Indieneen klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BR Cleaning gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan BR
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BR Cleaning ook daadwerkelijk (tijdig)

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als BR Cleaning een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BR Cleaning verschuldigd zijn.

 

 

Aansprakelijkheid BR Cleaning

 

 1. BR Cleaning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
 2. Indien BR Cleaning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directeschade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
 3. BR Cleaning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen of schade aan
 4. Indien BR Cleaning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheidbeperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechtsindicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige

 

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BR Cleaning vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BR Cleaning toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door BR Cleaning niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BR Cleaning in verzuim
 3. BR Cleaning heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indienBR

Cleaning kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BR Cleaning in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BR Cleaning kan worden toegerekend in een van de wil van BR Cleaning onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BR Cleaning kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BR Cleaning 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BR Cleaning er weer aan kan voldoen.
 4. Vanafhet moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk

 

 1. BR Cleaning is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. BR Cleaning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BR Cleaning zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaardende overeenkomst op te

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derdenworden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BR
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaarblijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BR Cleaning bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van

 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BR Cleaning is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

 

Opgesteld op 01 mei 2019.

TOP