Definities

BR Cleaning: BR Cleaning, gevestigd te Gent onder KvK nr. 0715.897.810.
Klant: degene met wie BR Cleaning een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: BR Cleaning en klant samen.
Overeenkomst: hetzij in vorm van een offerte of in contractvorm.

Toepasselijkheid, wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BR Cleaning.  

BR Cleaning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Aanvaarding van Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van BR Cleaning zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant, de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen mondeling en/of schriftelijk aanvaardt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. Elke mondeling en/of schriftelijke aanvaarding van de offerte is bijgevolg ook bindend.

Prijzen

Alle prijzen die BR Cleaning hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte prijsberekening van de werken. 
Indien partijen voor een dienstverlening door BR Cleaning een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs.

Betalingen en betalingstermijn

De factuur moet uitdrukkelijk binnen 1 maand, na factuurdatum aan BR Cleaning betaald worden. Betalingstermijnen worden als fatale termijnen beschouwd. Bij het verstrijken van 1 maand wordt een eerste aanmaning opgestuurd. De klant heeft dan 14 dagen de tijd om alsnog de factuur kosteloos te betalen. Na het verstrijken van 14 dagen wordt een tweede aanmaning opgestuurd, via het incassobedrijf aangesteld door BR Cleaning. Alle incassokosten zijn bijgevolg ook ten laste van de klant. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BR Cleaning enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

BR Cleaning voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

BR Cleaning heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BR Cleaning tijdig en ongestoord kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BR Cleaning tijdig en ongestoord kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Duur  en opzeggen van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen BR Cleaning en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Aansprakelijkheid BR Cleaning

BR Cleaning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
Indien BR Cleaning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
BR Cleaning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien BR Cleaning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Gent.

TOP